Vzdelávanie / Jazyky / DE, EN, Odborné školenia / Rekvalifikácia / Zdravie - zdravotníctvo

Čomu sa venujeme

Odborné kurzy - Jazykové vzdelávanie - TréningySemináre a školenia

O nás

Akadémia lektorov Slovenska (Akadémia LS) združuje lektorov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých i detí.

 

Lektori pôsobiaci v oblasti vzdelávania sú skupina vysoko kvalifikovaných a vzdelaných odborníkov, ktorí vykonávajú túto činnosť profesionálne alebo popri svojom zamestnaní. V rámci vlastnej vzdelávacej činnosti Akadémia LS organizuje odborné semináre, školenia, kurzy, realizuje projekty verejno-prospešných akcií, tréningy a výcviky koní určených na hipoterapiu.

 

Akadémia LS umožňuje svojim členom vzdelávať sa a zvyšovať si svoju kvalitikáciu, zúčastňovať sa odborných seminárov, konferencií na Slovensku i v zahraničí, publikovať odborné články, získavať odborné teoretické i praktické skúsenosti formou zahraničných stáží a zahraničných pobytov, získavania a dopĺňania jazykových znalostí a pod.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+     35+     65+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Vzdelávanie

Členovia Akadémie LS môžu realizovať v rámci vlastnej vzdelávacej činnosti ALS odborné kurzy, semináre, školenia, jazykové vzdelávanie vo firmách alebo individuálnou formou.

 

!!! Novinkou sú kurzy westernového jazdenia pre začiatočníkov a stredne pokročilých. Výučba jazdy na koni zdravotne postihnutých občanov, tréning ovládania koňa metódou Horsemanship.

 

Kompletnú ponuku našich kurzov nájdete na našom webe :)

Projekty

Členovia Akadémie lektorov Slovenska (Akadémie LS) sa podieľajú na vypracovávaní projektov k získavaniu finančných zdrojov pre činnosť Akadémie LS. Môžu sami navrhovať a spracovávať projekty a v prípade úspešnosti projektu, podieľať sa na jeho realizácii.

 

Od r. 2013 realizujeme projekt výučby ovládania koňa metódou Horsemanship. Projekt zahŕňa i kurzy jazdenia na koni pre postihnuté deti v rámci hipoterapie, prípravu na paraolympiádu v disciplínach jazdy na koni, zvládanie neovládateľného koňa a i.

 

Členstvo

Členom Akadémie lektorov Slovenska sa môže stať každý lektor pôsobiaci vo vzdelávaní dospelých. Členstvo vzniká po odsúhlasení písomnej prihlášky Prezídiom Akadémie LS. Prezídium ALS rozhoduje o udelení čestného členstva.

 

Odbornosť lektora sa posudzuje na základe údajov o lektorskej praxi, overenej referenciami klientov, čo žiadateľ o členstvo dokladuje v prílohe svojej žiadosti.

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: 22.02.2020 - 23.02.2020

Počet lekcií: 2 / Dĺžka 1 lekcie: 960 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu:

5A - cvičenia pre deti a mladistvých vo veku 6 - 18 rokov 

5B - cvičenia pre dospelých -  stredný vek a vyšší vek 

 

Obsah kurzu:

POZOR!!! Informácia pre cvičiteľov:

MUDr. Richard Smíšek zmenil podmienky realizácie cvičení. Každý, kto pôsobí ako cvičiteľ si musí každé 2 roky obnovovať kurz rovnakej alebo vyššej úrovne. 

Viac informácií na www.spirastabilization.com

 

 


Miesto konania: Galanta, Slovensko


Dátum konania: 16.01.2020 - 16.01.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Program:

Školenie je zamerané na odbornú prípravu na skúšky k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami.
Záväzne prihláseným záujemcom pošleme pozvánku s organizačnými a platobnými podmienkami.

V prihláške je nutné uviesť funkciu prihlasovanej osoby

Školenie je určené pre zamestnancov potravinárskych prevádzok - jedálne, reštaurácie, výroba potravín, nápojov, predaj a manipulácia so zeleninou a ovocím, obchodné potravinárske prevádzky, mlyny, pekárne, cukrárne, školské zariadenia pre deti a mládež a pod.
Povinnosť preukázania odbornej spôsobilosti ustanovuje § 15 zákona č. 355/2007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  V prílohe vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, je uvedený zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.


Komentáre

ID: 000032